Institute for Higher Education Research
1146 - Hungary, Ajtósi Dürer sor 19-21.
E-mail: oktataskutato@ella.hu
Phone: +36 (1) 220-80-56; +36 (1) 221-40-34, +36(1) 221-03-65

Sáska Géza
részleges bibliográfiája
2004. szeptemb
er


Tudományos könyvek, tanulmányok, cikkek, előadások

1. Adalékok a dolgozók általános iskolai "felső" tagozata funkcionálásának vázlatához. Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1976.

2. A magyarországi iskolarendszerű felnőttoktatás egyes strukturális változásainak elemzése. Országos Pedagógiai Intézet - Műszaki Egyetem, Budapest, 1976.

3. A dolgozók iskolái funkcióinak alakulása statisztikai vizsgálatok tükrében. II. Országos Metodikai Szeminárium, Békéscsaba, 1977.

4. Életkorok a dolgozók középiskoláiban. Országos Pedagógiai Intézet, Felnőttnevelési Tanszék, Budapest, 1978.

5. Kaput nyitnak-e a dolgozók középiskolái az egyetemekre és a főiskolákra? Köznevelés, 1979. 28. sz.

6. Egy közelítő módszer lehetséges elemei az iskolai migráció leírására. Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1979.

7. Egy döntéssorozat kényszerpályája. Mozgó Világ 1981. 12. sz.

8. A hivatalos tananyag - döntési szintek és eszközök. In: A tananyag differenciálásának és strukturálásának elvi és gyakorlati kérdései. Tantervelméleti tanácskozás, 1984. május 21. Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1985.

9. A tantervfejlesztés intézményi rendszere két tantervi reform között. Az Országos Pedagógiai Intézet és a Művelődésügyi Minisztérium szervezeti kapcsolódásainak alakulása 1962-1973. Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1985.

10. Az iskolai értékelés múltja és jelene. Köznevelés, 1985. 42. sz. Társszerzők: Báthory Zoltán és Demeter Katalin

11. Kétfajta oktatásirányítás. Köznevelés, 1985. 29. sz.

12. Az iskolarendszerű felnőttoktatás ciklusos természetéről I., II. Pedagógiai Szemle, 1985. 6-7., 8. sz.

13. Az oktatásirányítás és a vizsgák. Az Értékelési Központ kiadványai, Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1985.

14. Az értékelés és igazgatás. In: Az iskolai értékelés időszerű kérdései. IX. Tantervelméleti tanácskozás, 1985. május 8. Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1986.

15. A szakaszos fejlődés tünetei a magyar közoktatáspolitikában 1950 és 1980 között. A tananyagreformok, az általános iskolai szelekció és az iskolarendszerű felnőttoktatás ciklusai. Az Értékelési Központ közleményei, Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1986.

16. A tantervkészítés, -fejlesztés intézményi rendszere az NDK szakképzésében. Pedagógiai Szemle, 1986. 11. sz.

17. Curriculum controll és a tanügyi reformok Magyarországon. In: Irányítás és iskola. Tantervelméleti tanácskozás, 1986. május 26. Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1987.

18. Kik buktatnak - kit buktatnak? Tanügyigazgatás és iskolai értékelés. Világosság 1986. 27. évf. 6. sz. 537-363.

19. A teljesítmény és a képesség társadalmi kötöttségéről Monitor '86 vizsgálat. Pedagógiai Szemle 1173-1184 .

20. Az iskolarendszerű felnőttoktatás ciklusos természetéről. Andragógia, 1987. 5. sz.

21. Vizsgarendszer: javaslat egy eredmény (output) által történő szabályozás kialakítására. Az Értékelési Központ közleményei, Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1987.

22. A tananyag-szabályozás kétfajta logikája és eszköze. Pedagógiai Szemle, 1988. 5. sz.

23. Javaslat közoktatási vizsgarendszerre. Társszerző: Báthory Zoltán Köznevelés, 1988. 8. sz.

24. Az iskolarendszerű felnőttoktatás magyarországi történetének vázlata. Magyar Pedagógia., 1988. No.4.

25. Felnőttoktatás a negyvenes és az ötvenes években. Medvetánc 1988. 8. évf. 1. sz. 91-111.

26. Tudás, bizonyítvány, piac. A felnőttoktatás dilemmái. Ifjúsági Szemle 1988. 8. évf. 5. sz. 48-55.

27. Expanzió, pedagógia, oktatáspolitika. In: Reform és iskola, .Oktatáskutatók konferenciája, 1988. november 11-12. Közoktatási Kutatások Titkársága, Budapest, 1989.

28. Tantervkészítés és tantárgygondozás a 60-as években. Pedagógiai Szemle, 1989. 3. sz.

29. Minden predesztinált? Pedagógiai Szemle, 1989. 39. évf. No.12. 1173-1184. p.

30. Szabályozás vizsgarendszerrel. In: Csak reformot ne... : [Szakértők az iskola megújításáról] / szerk. Lukács Péter és Várhegyi György. - Bp. : Edukáció, 1989. - 127-145. p.

31. Vizsgák és vizsgálatok. Koncepciók a nyolcvanas, kilencvenes évek fordulóján. In: Sáska Géza - Vidákovich Tibor (szerk.): Vizsga vagy tanterv, Edukáció, Budapest, 1990.

32. Láttuk-e, hogy jön? Az ELTE Bölcsészettudományi Karának Társadalomfilozófiai és Etikai Tanszéke és a BUKSZ rendezésében 1990. december 7-én tartott szimpózium anyaga. T-Twins Kiadói és Tipográfiai Kft., Budapest, 1991.

33. A szakaszos fejlődés tünetei a magyar közoktatáspolitikában 1950 és 1980. között Pedagógiai Szemle, 1990. 40. évf. 7-8 sz.

34. A vizsgarendszer egy lehetséges változata. Pedagógiai Szemle, 1990. 40. évf. No.9. 879-882. p.

35. A magyarországi iskolarendszerű felnőttoktatás fejlesztésének ciklusos természete. Oktatáskutató Intézet, Budapest 1991 8 p. ; 21 cm

36. A reform reformjának reformja : Tantervpolitika az 1945 utáni Magyarországon. Bp. : Oktatáskutató Intézet, 1991.

37. Állami helyett önkormányzati iskolák. Info-társadalomtudomány / [kiad. a Magyar Tudományos Akadémia]. - 18. sz. (1991. okt.). - [Bp.] : MTA1991.

38. Centralization and decentralization in the Hungarian system of curriculum policy making before 1980. Hungarian Institute for Educational Research, Bp. : Educatio, 1991

39. Csak reformot ne? Vízjelek : Iskolák, pedagógiák Magyarországon / [szerk. Fűzfa Balázs]. Szombathely : Németh Szakkollégium 1991.

40. Egy világváros oktatáspolitikájához / Lukács Péter, Sáska Géza, Setényi János/ Magyar. Közigazgatás, 1991. 41. évf. No.5. Előzmény: Bp. : Edukáció, 1991

41. Mit osztályoznak a tanárok? Új Pedagógiai Szemle, 1991. 41. évf. No.12.

42. Tananyagszabályozás. In: Szabad legyen vagy kötelező? Liskó Ilona és Lukács Péter szerk. Educatio, 1992.

43. A fővárosi közoktatási rendszer metamorfózisa. Köznevelés, 1992. 48. évf. No.14..

44. Tantervpolitika az 1945 utáni Magyarországon. Világosság, 1992. 33. évf. No.3.

45. A reform reformjának reformja : Tantervpolitika az 1945 utáni Magyarországon. Budapesti Nevelő, 1992. 28. évf. No.2.

46. Ciklikusság és centralizáció : A központosított tanügyigazgatás és a felnőttoktatás esete. Bp. : Educatio, 1992 Társadalom és oktatás, ISSN 0865-1981

47. Vázlat az ideológia expanziójáról. Kritika 1993. 31. évf. 7. sz.

48. A komprehenzív iskoláktól az együttműködő társadalomig. Új Pedagógiai Szemle, 1993. 43. évf. No.12.

49. A szakmai és politikai szféra elkülönülése a nevelésügyben. In: Fónagy Erzsébet szerk. : A nevelésügy távlati fejlesztéséről. VI. Nevelésügyi kongresszus, 1993.augusztus 25-28. 1993. Budapest, OKKER.

50. A közoktatás néhány problémája egy hirtelen decentralizált városban: Budapesten

51. Új Pedagógiai Szemle, 1994. 44. évf. No.12.

52. Most van tegnap? : az Educatio önkormányzatokról szóló számáról (95/1) Educatio, 1995. 4. évf. No.3..

53. Van-e köze a helyi társadalmaknak a Nemzeti alaptantervhez? Új Pedagógiai Szemle, 1995. 45. évf. No.5.

54. Charta vagy Bulla : avagy brit hatások Magyarországon. Új Pedagógiai Szemle, 47. 7-8. 1997.

55. A tanulatlan faragatlan? : bunkóság, avagy a társadalom reprimitivizációja. Friedrich Ebert Alapítvány, Bp., 1999.

56. A tanulatlan faragatlan? : bunkóság, avagy a társadalom reprimitivizációja. Új Pedagógiai Szemle, 49. 5. 1999. Jelentősen átdolgozott kiadás.

57. Igazságosság, méltányosság és a tehetséggondozás. Család, gyermek, ifjúság, 7. 6. 1999.

58. Napirenden a közoktatási törvény. Köznevelés, 55. 22. 1999. -
59. A jövő emberének jellem, erkölcse és világnézete. Ezredvégi ember. Friedrich Ebert Alapítvány, Bp., 1999.

60. Ismeretközpontú-e a magyar iskola? : a felvilágosodás alkonya. Új Pedagógiai Szemle, 50. 1. 2000. -

61. Egy fenét rák, kinek kell a mindenevő iskola. Budapesti Nevelő, 2000. 2. sz.

62. A kerettantervek alkalmazása Tájékoztató a pedagógiai programok fenntartói jóváhagyásához (társszerzőkkel) In. Laucsek ISTVÁN, POTSAY CSABA (SZERK.) OKTATÁSI MINISZTÉRIUM, BUDAPEST. 2000

63. Önkormányzati irányítás a nagyvárosokban. Önkormányzat és iskola. Az Oktatáskutató Intézet V. országos konferenciájának jegyzőkönyve, p. 36-40.

64. "Jó hogy vége a nyolcvanas éveknek és nem jön újra el". Iskolakultúra, 2001. 2. sz.

65. Összevetés. In: Kiss Endre szerk. Interdiszciplináris pedagógia Kiss Árpád archívum, könyvtára Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék Debrecen, 2001. Javított változat. Új Pedagógiai Szemle, 2001. 6. sz.

66. A közműveltség kiterjedtsége, a szakmai autonómia foka, a társadalmi egyenlőség kívánatos mértéke és hatása az iskola szervezetére 1945-ben és 1985-ben. Új Pedagógiai Szemle, 2001. 6. sz.

67. Mit látunk a jövőből? Dalos Rimma - Kiss Endre szerk. Jövő mint egész. Fridrich Ebert Alapítvány, Budapest 2001.

68. A kilencvenes évek felnőttoktatásáról. In: Szabad ötletek tára avagy egy andragógus köszöntése. Országos Közoktatási Intézet Felnőttoktatási és Kisebbségi Központ Budapest, 2002. 47-62 o.

69. Tudásár, papírár. Élet és Irodalom 2002. február 1. 8-9.o.

70. A kilencvenes évek felnőttoktatásáról.. In.: Mayer József szerk.. Módszertani stratégiák, -problémák, kérdések, - megoldások, válaszok. Országos Közoktatási Intézet- Krónika Nova, Budapest, 2002, Javított változat.

71. Iskola a határon. Közösségi és magániskolák a kampányban. In: Sükösd Miklós, Váráshelyi Mária szerk. Hol a határ? Kampánystratégiák és kampányetika, Élet és Irodalom Kft, Budapest, 2002, 440-449. o. és másodközlés Magyar Hírlap, 2002. június 15..

72. A tankötelezettség, közműveltség és a rejtett tanterv. In:. Buda András szerk. Pedagógiai és hermeneutika, Pallas Debrecina 10. Kossuth Egyetemi kiadó, 2002. 114-122 p.

73. Pillanatkép a kanadai gyermekvédelemről. Gyermek, Család, Ifjúság, 2002. 5. sz.

74. Az elvi és empirikus nép érdeke. Iskolakultúra, 2002. 12. sz.

75. Az autonómiák kora. Mérlegen, 1990-2002, Educatio, 2002. 1. sz.

76. Melyik a fontosabb: az ismeret, a képesség, vagy a tehetség? In. Molnár László szerk. Társadalmi felelősség- Gyermekvédelem. Válogatás a Gyermekvédelmi Szakmai napok előadásaiból, Okker Budapest, 2002 68-77 p.

77. The Age of Autonomy, European Education, 2002-3/Vol 34. No. 4. 34-56 pp.

78. Szakmai és politikai autonómiák a '80-as, '90-es évek magyar közoktatásában. Iskolakultúra 2003. 6-7. sz. 88-108 pp.

79. Beruházás és a fogyasztás a közoktatásban. In: Kiss Endre szerk. Interdiszciplináris , pedagógia és a tudás társadalma, Debrecen, Kiss árpád Archívum Könyvtára -Debreceni Egyetem neveléstudományi Tanszék, 2003 145-168.o.

80. Miért fizetünk, kiért fizetünk? Iskolakultúra, 2003. 12.sz.. 47.o.

81. Fogy a magyar: sokba van ez nekünk. - A népességcsökkenés és a önkormányzati finanszírozás válságáról közoktatásban. Beszélő. 2004. 7-8. sz. 30-42 p

82. Európa képzetek, Educatio 2003. 4. sz. 693-509.p.

Oktatási publicisztika
1. Tervek az érettségi körül. Magyar Hírlap, 1990. 23. évf. No.69. 5. p.

2. Milyen lesz a Nemzeti Alaptanterv? Magyar Hírlap, 1990. 23. évf. No.133.

3. Az iskolák második államosítása felé? Köznevelés, 1991. 47. évf. No.37.

4. A főváros és a közoktatás költségei. Magyar Hírlap, évf.: 1991. júl.9.

5. Az iskolák második államosítása. Magyar Hírlap, 1991. 24. évf. No.296.

6. A vád komoly, de... Köznevelés, 1995. 51. évf. No.5.

7. Pártos avagy semleges iskolát? Magyar Hírlap, évf.: 1992. jún.2.

8. A közoktatás átmeneti törvénye. Család, Gyermek, Ifjúság, 1993. No.5.

9. A NAT-ról. Önkormányzat, V. évf. 3. szám (1995. március))

10. Közműveltség és magántudás. Heti Világgazdaság, 1995. 17. évf. No.4.

11. Az új törvény csendben született. Önkormányzat, VI. évf. 8. szám (1996.
augusztus))

12. Pragmatikus tünetek. Önkormányzat, VI. évf. 8. szám (1996.
augusztus))

13. Gyakorlatias oktatáspolitika. Népszava, 1996. aug. 2.

14. Szülői karta ma az Egyesült Királyságban (és holnap Magyarországon?)
Önkormányzat, VI. évf. 9. szám (1996. szeptember)

15. Közelkép: kis gyerekek nagy veszélyben. Magyar Nemzet, évf.: 1996. okt.14.

16. Szilveszter szeptemberben. Népszava, 1996. aug.29.

17. Vizsgadrukk. HVG, 1997. 15. sz. ápr. 12.

18. Az ígért pénz még nem gurul. Önkormányzat, évf.: 1998. 12.

19. Közpénzt a közoktatáshoz. Önkormányzat, 2003. 2. sz.

20. A létező liberalizmus? Élet és Irodalom, 2003. február 28.

21. A létező liberalizmus? Ráció 2003. 2. sz. 10-11.pp, másodközlés.

22. Iskoladiagnózis, Önkormányzat, 2003. március XIII. évf. 3. sz.

23. Túl a terhelésen. Magyar Narancs, 2003. augusztus 28. XV.évf. 35. sz.
Másodközlés: Pedagógusok Lapja 2003 7-8-9 sz. LIX. Évf. 13-14.p

24. Tegező viszony. Magyar Nemzet, 2003. szeptember 6. szombat, 25.p.XLII. évf. 208. sz.

25. Az elvehető hozzáadott érték. Önkormányzat, 2003. 12. sz.19-21.o.

26. Az elvehető hozzáadott érték Ráció 2004. március 23. 12-14.o.

27. Gyűlölet, mint pedagógiai probléma. Élet és Irodalom. 48. évf. 6 sz.
2004. február 6. 11.o.

28. Európa-képzetek a közpénzből fenntartott, s ezért közpolitikával átitatott
magyarországi közoktatásban. Önkormányzat. 2004 6. sz. 20-27.o.

29. Európa képzetek. Pedagógusok lapja, 2004. 7-9. sz. 11.o.


Szerkesztések
1. Kádárné Fülöp Judit: Nemzetközi fogalmazásvizsgálat.

Az Értékelési Központ kiadványai, Országos Pedagógiai Intézet, Budapest,
1985.

2. Báthory Zoltán és munkatársai: Monitor típusú felmérések a közoktatás
rendszerében.
Az Értékelési Központ kiadványai, Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1985.

3. Horánszky Nándor: A célrendszer a hazai pedagógiai lexikonirodalomban.
Az Értékelési Központ kiadványai, Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1985.

4. Báthory Zoltán - Joó András: Az iskolai tehetségnevelés néhány pedagógiai kérdése Magyarországon.
Az Értékelési Központ kiadványai, Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1985.

5. Zoltán Báthory: Monitoring as a New Approach of Evaluation with Special Reference to Cenral-Planned Economies.
Az Értékelési Központ kiadványai, Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1986.

6. Patricia Broadfoot: A nyilvános vizsgáktól a pályaorientációs teljesítménymérésig.
Az Értékelési Központ kiadványai, Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1986.

7. Halász Gábor: Az angol vizsgarendszerről: egy outputorientált, decentralizált rendszer működése.
Az Értékelési Központ kiadványai, Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1986.

8. Forray R. Katalin - Kozma Tamás: Az iskolázottság területi egyenlőtlenségei Magyarországon, 1980.
Az Értékelési Központ kiadványai, Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1986.

9. Semjén András: Oktatásfinanszírozás és hiány.
Az Értékelési Központ kiadványai, Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1987.

10. Dörnyei Zoltán: Az idegen-nyelvtudás mérése: A nyelvi tesztelés.
Az Értékelési Központ kiadványai, Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1987.

11. Halász Gábor - Lukács Péter: Az IEA magyarországi hatása: oktatáspolitikai esettanulmány. Az Értékelési Központ kiadványai, Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1987.

12. Kádárné Fülöp Judit: Tantervelméleti szempontok az általános iskolai tartalmi fejlesztéshez. Az Értékelési Központ kiadványai, Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1988.

13. F. O. Ramirez - J. Boli, P. V. Meyers: Állam, népoktatás, tanítói hivatás. Iskolamester 5. sz.
Oktatáskutató, Budapest, 1989.

14. Tanterv vagy vizsga? / szerk. Sáska Géza és Vidákovich Tibor
Bp. : Edukáció, 1990 Társadalom és oktatás, ISSN 0865-1981

15. Művelődési Minisztérium: Biológia tanterv in: A dolgozók gimnáziuma nevelés és oktatás terve.
Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, in.

16. Művelődési Minisztérium: Földrajz tanterv in: A dolgozók gimnáziuma nevelés és oktatás terve. Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, in.

17. Vita az irodalomtörténet tanításáról. Kritika, 2004. július-augusztus 30-36.o.


Könyvismertetések, lektorálások
1. Magyar Pedagógia., 1989. No.2. 217-220. p.: Forray R. Katalin: Társadalmunk és középiskolája : Neveléstudomány és társadalmi gyakorlat 20. kötet

2. BUKSZ, 2000. 3. sz.: Varga Júlia: Oktatás-gazdaságtan Közgazdasági Szemle Alapítvány, Bp., 1998.

3. Quantifying Learning. On Educational Economics Budapest Review of Books Volmume 10, No 1-2/.2000)

4. Nagy Mária szerk Mindenki középiskolája. Középfokú képzés az ezredforduló Magyarországán. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2003.


Szakmai közélet
1. A Fővárosi Oktatási Bizottság / [riporter] Bartal Róbertné, Pecsenye Éva Új Katedra, 1991. No.2.

2. Demokrácia vagy technokrácia? / [riporter] Schüttler Tamás Pedagógiai Szemle, 1991. 41. évf. No.3.

3. Irányítás, finanszírozás, önállóság : Kerekasztal-beszélgetés a fővárosi oktatási Tanácskozásról / [riporter] Miksa Lajos Köznevelés, 1991. 47. évf. No.30.

4. Kerekasztal-beszélgetés a tanárok jogállásáról / [riporter] Szunyogh Szabolcs Köznevelés, 1991. 47. évf. No.23.

5. Ki válasszon iskolaigazgatót? / [riporter] Újhegyi Katalin Magyar Hírlap, 1991. 24. évf. No. 274.

6. Legyünk-e realisták? / [riporter] Miksa Lajos Köznevelés, 1991. 47. évf. No. 12.

7. Minden ötödik fővárosi középiskolás vidéki / [riporter] Medve Imola Magyar Hírlap, 1991. 24. évf. No. 24.

8. Oktatási tanács Budapesten : Beszélgetés Sáska Gézával / [riporter] Miksa Lajos Köznevelés, 1991. 47. évf. No. 32.

9. Program már van, törvény még nincs / [riporter] Dénes D. István Magyar Nemzet, 1991. 54. évf. No. 67.

10. Egy tehetséggondozó kollégium - költözködés közben / [riporter] Kolczonay Katalin Köznevelés, 1992. 48. évf. No.30.

11. Milyen szerepet töltenek be az oktatási bizottságok? : Beszélgetés Sáska Gézával /[riporter] M. L. Köznevelés, 1992. 48. évf. No.16.

12. Az el nem dőlt dominó Köztársaság, évf.: 1992. 21.sze.4.

13. Az ellenzéki MDF politizál. Magyar Hírlap, évf.: 1992. máj.22.

14. Előttünk a 60-as évek? (Pató Zsuzsa) Magyar Nemzet, évf.: 1992. aug.31.Mell.

15. Miért késik az oktatási törvény? Magyar Hírlap, évf.: 1992. nov.23.

16. Ismeri-e az Államtitkár Úr a valót? Magyar Hírlap, évf.: 1992. sze.9.

17. A megegyezés lehetősége az oktatási törvény koncepciójáról. Magyar Hírlap, évf.: 1992. feb.27.

18. Az oktatási törvény módosításra szorul. Magyar Hírlap, évf.: 1993. dec.15.

19. Az érettségizettek száma is csökkenhet. Magyar Hírlap, évf.: 1993. jún.15.

20. 600 millió forint hitelre van szükség - mondja Sáska Géza, a Fővárosi Közgyűlés
Oktatási Bizottsága elnöke / [riporter] M. L. Köznevelés, 1993. 49. évf. No.3.

21. A felnőttoktatás jelene és jövője. Vélemények és álláspontok 1992 őszén és telén (Hajtman Ágnes-Mayer József) Iskolakultúra, Természettudomány - társadalomtudomány, 1993. 3. évf., 7. sz.

22. Amit elértünk, és amit nem; félidőben az oktatáspolitikánk. Budapesti Nevelő, 1993. 29. évf. No.1.

23. Egy színtiszta szakmai kérdésről, amely gördülékennyé tette életünket. Köznevelés, 1993. 49. évf. No.6.

24. Milyen alapon kaptak jutalmat az igazgatók? / [riporter] Novák Gábor Köznevelés, 1993. 49. évf. No.1.

25. Milyen célból hozták létre a szaktanácsadói rendszert? / [riporter] Sz. Sz. Köznevelés, 1993. 49. évf. No.40.

26. Oktatásügy a politika és a szakma koordinátáiban : Beszélgetés Sáska Gézával /[riporter a szerk.] Budapesti Nevelő, 1993. 29. évf. No.4.

27. Törvény, politikai méregfogakkal. Iskolai felügyelőrendszer. (Riporter: Pap Ágnes) 168 óra, 5. 1993. 29. sz.

28. Tévtanügy. Beszélgetés ... a Fővárosi Önkormányzat Oktatási Bizottságának elnökével. (Riporter: Révész Sándor) Beszélő, 4. 1993. 38.

29. Iskolapélda? (Durst Judit). Figyelő, évf.: 1993. 29.júl.22.

30. Miért nincs béke a NAT körül? Magyar Hírlap, évf.: 1993. dec.6.

31. A Fővárosi Oktatáspolitikai Tanácskozás állásfoglalása / Sáska Géza, Marschall
Miklós Új Katedra, 1993/94. jan.

32. A közoktatáspolitika útjai : A budapesti önkormányzati műhelyekből / [riporter] Barlai Róbertné Új Katedra, 1993/94. nov.

33. "Próbálkozásaink súlyát az idő mutatja majd meg" : Beszélgetés Sáska Gézával, a Fővárosi Önkormányzat Oktatási Bizottságának elnökével / [riporter] Sz. Sz. Köznevelés, 1994. 50. évf. No.33.

34. Sáska Géza, a Fővárosi Önkormányzat Oktatási Bizottságának elnöke / [riporter] Setényi János Educatio, 1994. 3. évf. No.1.

35. Fővárosi állásfoglalás / Sáska Géza, Marschall Miklós Köznevelés, 1994.
50. évf. No.3.

36. Fővárosi Gyermek- és Ifjúságvédelmi Alap : Beszélgetés Sáska Gézával, a Fővárosi Közgyűlés Oktatási Bizottságának elnökével / [riporter] M. L. Köznevelés, 1994. 50. évf. No.20.

37. Kétszintű béralku? / [riporter] M. L. Köznevelés, 1994. 50. évf. No.31.

38. Miért nincs igazgató a szlovák iskolában? / [riporter] Novák Gábor Köznevelés, 1994. 50. évf. No.39.

39. Vállalni kell a következményeket / [riporter] U. A. Ped. L., 1994. 50. évf. No.22.A szolgálat öröme / [riporter a szerk.] Új Katedra, 1994/95. No.10.

40. A Közoktatáspolitikai Tanács Helyi Önkormányzatok érdekképviseleti szervezetei oldalának álláspontja : (részlet) Köznevelés, 1995. 51. évf. No.16.

41. Osztályozzunk vagy ne osztályozzunk? / [riporter] (péch) Üzenő, 1995. máj 6-7.p.

42. Diákolimpikonok között a Fazekasban; [riporter] Miksa Lajos Köznevelés,
53. 32. 1997.

43. A régi-új Fazekas; [riporter] Spengler Katalin Magiszter, 2. 12. 1998.

44. Megújult a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Tanító, 37. 10. 1999.

45. Szilágyi Sándor: a Hétfői Szabadegyetem III/3.Új Mandátum Könyvkiadó, Bp., 1999.

Egyebek
Háber Judit. 1935-1988, Pedagógiai Szemle 1988. 38. évf. 7-8. sz.

FRISS HIREK

Az EDUCATIO folyóirat legfrissebb száma a HALLGATÓI MOBILITÁS honlapunkon keresztül is megrendelhető.