Felsőoktatási Kutatóintézet - Professzorok Háza
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.
E-mail: oktataskutato@ella.hu
Telefon: +36(1) 220-80-56; +36(1) 221-40-34, +36(1) 221-03-65
Tót Éva
PhD, tudományos főmunkatárs, csoportvezető
 

Tanulmányok, képesítések:

- PhD, Neveléstudomány (ELTE, BTK, 2002)

- Szociológus (ELTE BTK, 1984)

- Történelem-francia szakos középiskolai tanár (ELTE BTK, 1978)
 

Nyelvismeret:

- Angol

- Francia

 

Kutatási terület:

- Nem-formális képzés, informális tanulás

- Folyamatos szakmai képzés, felnőttképzés, élethosszan tartó tanulás

- Új tanulási környezet

- Informatika eszközök az oktatásban

- Szakmai képzés és munkaerőpiac

 

Önálló kutatások:

- 2004- 2006 A tanárok informatikai kultúrájának alakulása 2000- 2005 (OM-MTA)

- 2005 Az informális tanulás jellemzői (OFA)

- 2002- 2003 A Socrates program hazai működésének értékelése 2000-2003 (OM)

- 1999-2000 Az informatika megjelenése és hatása az iskolában (OM-MTA)

- 1999 A nyitott szakképzés és távoktatás nemzetközi tapasztalatai (BME TK)

- 1998 A tanártovábbképzés környezeti tényezői (OM-MTA)

- 1995-1997 Az iskolarendszeren kívüli képzés (OTKA)

 
Szakértői tevékenység, nemzetközi szakmai tapasztalatok:

- OECD INES projekt Network-B magyar képviselet (1997 óta folyamatos)

- Részvétel a Leonardo program hazai megvalósításának értékelésében (2001, 2002)

- EURYDICE Eurybase project - Adult Education chapter for Hungary 1997, 2002, 2004

- Részvétel az OECD "Transition from school to work - Hungary" Country Report háttértanulmányának elkészítésében (1998)

- Elemzés az ILO részére a magyar szakképzési rendszer működéséről (2000) ill. a tanárok informatikai felkészültségéről (2002)

- Részvétel a European Training Foundation "Integration of Work and Learning" c. projektjében (1998-2001)

- Projekt kordinátor: TEMPUS/AMPHFOR
"Continuing Education and Training in Hungary"(1995-1997)

- A Világbanki Szakképzési Program monitoring vizsgálata (1993-1995)

 
Szakmai publikációk:
 • Oktatási indikátorfejlesztés. Kutatás Közben - No 264. Felsőoktatási
  Kutatóintézet, 2004.

 • Tanulás a kibertérben. Iskolakultúra 2004/december 7-14.old.

 • Mérőszámok és trendek - Az Education at a Glance-2004. Recenció Educatio 2004 /3. sz.
 • Magyar hallgatók Európa-szerte - felmérés az Erasmus ösztöndíjasok k
  örében.
  Magyar Felsőoktatás, 2004/1.sz.

 • Az egyeztetési folyamatok szerepe a magyar Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program
  (HEFOP) megalkotásában. In: EU-tanulmányok III.kötet, NFH, 2004. 453-482.old.

 • Útmutató a disszemináció hatékonyabbá tételéhez. Tempus Közalapítvány, 2004.

 • Az oktatási és képzési rendszerek kimeneti jellemzői.
  In: Jelzések az oktatásról - Oktatásunk helyzete az OECD adatainak tükrében.
  OKI, 2003. 27-44. old. http://www.oki.hu/cikk.php?kod=jelzesek-Tot-oktatasi.html

 • Európai oktatási programok hatása. Educatio 2003/4.

 • Oktatas -Tanulás - Hálózat. Educatio 2003/3.

 • A Socrates program értékelése. Kutatás Közben - No 229. OI., 2003.
  http://www.hier.iif.hu/hu/kutatas_kozben.php

 • Átfogó értékelés a Socrates/Arion akcióról.
  In: Arion útinapló - 2003. Tempus Közalapítvány.
  http://www.tka.hu/pages/books/book.php?page_id=35&books_id=78

 • Training in Economic Organisations and the Training Market.
  In: Emerging Human Resource Practices. Developments and Debates in the New Europe.
  (szerk.: Chris Warhurst) Akadémiai Kiadó, 2003.

 • Számítógép és internet mint a tanulás eszköze. Educatio. 2002/4.

 • Teaching and the Use of ICT in Hungary . ( Az ILO részére készült elemzés)
  http://www-ilo-mirror.cornell.edu/public/english/dialogue/sector/papers/education/wp199.pdf

 • Informatikai eszközök az iskolában.
  Iskolakultúra 2002. 8. sz.

 • Előzetes tudás - informális képzés.
  Szakképzési Szemle 2002. 6. sz.
  http://newsite.tpf.iif.hu/leonardo/docs/Elozetes_tudas.doc

 • Disszemináció - gyakorlat és lehetőségek a Leonardo projektekben.
  In: A Leonardo program első szakaszának értékelése
  http://www.tka.hu/pages/books/book.php?page_id=35&books_id=24

 • Részletek a tanulmányból: Leonardo Magazin 2002. Március

 • Dissemination - A leonardo program értékelése c. konferencia angol nyelvű kötete
  Részletek a tanulmányból: angol nyelvű Leonardo Magazin 2002/Március.

 • Alapvetések az életpályát végigkísérő tanulás koncepciójának
  kidolgozásához
  és a vállalaton belüli emberi erőforrás-fejlesztés ösztönzéséhez.
  In: EU-konform foglalkoztatáspolitika. (szerk.:Frey M.)
  EU Könyvek, OFA, Budapest, 2001. 433-463. pp.

 • Számítógépek az iskolában.
  Kutatás Közben-No 229, Budapest, Oktatáskutató Intézet, 2001. 62 pp.
  http://www.hier.iif.hu/hu/kutatas_kozben.php

 • A számítógép mint a tanárok kommunikációs eszköze.
  Új Pedagógiai Szemle, 2001. 8-9. sz. 123-136. pp.
  http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=egyeb-tot-szamitogep

 • Diákok a számítógép előtt. Compaq e-Magazin. 2001 április. 18-19. pp.

 • Az informatika megjelenése és hatása az iskolában.
  In: Kutatási Jelentés 9-10, ITTK Infinit Műhely,
  BME-Unesco Információs Társadalom és Trendkutató Központ, 2001. február, 91-109. pp.

 • Félúton? Az iskolák válasza az informatikai kihívásra. Compaq e-Magazin.
  2001 március. 16-17. pp.

 • A képzési piacról. In: A felnőttoktatás kutatása. (szerk.: Basel-Eszik)
  Német Népfőiskolai Szövetség-Oktatáskutató Intézet, Bp. 2001. 85-91 pp.

 • A tanárok idegennyelv-ismerete. Educatio, 2000. 4. sz. Kutatás Közben rovat. 834-838.pp.

 • A nyitott képzés és távoktatás nemzetközi környezete és intézményei.
  In: Tanulmányok a nyitott szakképzésről /3. Műegyetemi Távoktatási Központ, 1999. 155-282 pp.

 • The image of teacher training in a lifelong learning process - New requirements
  in the in-service teacher training. In: "Changing role of teachers"- konferencia előadásai,
  European Training Foundation, Torino, 1999.

 • Limits and stimulatives in lifelong learning.
  In: New Pedagogical Bulletin. ELTE Neveléstudományi Tanszék, Bp. 1998. 173-180.pp.

 • Az iskolarendszeren kívüli képzés. In: Euroharmonizáció, Educatio Kiadó, Bp.1998.

 • Tanártovábbképzés. Educatio 1998. 4.sz. 775-780.pp.
  http://www.neumann-haz.hu/tei/educatio/educatio/1998tel/research/tanarkep_hu.html

 • Az iskolarendszeren kívüli képzés. Educatio, 1998. 1.sz. 104-116.pp.
  http://www.neumann-haz.hu/tei/educatio/educatio/1998tavasz/studies/8toteva/8toteva_hu.html


 • Trendek az iskolán kívüli képzésben. Educatio, 1997. 2. sz. 314-326.pp.
  http://www.neumann-haz.hu/tei/educatio/educatio/1997nyar/studies/10toteva/10toteva_hu.html

 • A hátrányos helyzetű tanulók családi körülményei. Educatio, 1997. 1.sz. 8-23.pp.
  http://www.neumann-haz.hu/tei/educatio/educatio/1997tavasz/studies/2toteva/2toteva_hu.html

 • The Family Situation of Disadvantaged Children.
  In: Vocational training of disadvantaged students - Research Paper,
  Munkaügyi Minisztérium, Bp. 1997. 62-126 pp.

 • A hátrányos helyzetű gyerekek családi körülményei.
  In: A hátrányos helyzetű tanulók szakképzése - Kutatási zárótanulmány,
  Munkaügyi Minisztérium, 1997. 63-138.pp.

 • Képzés a gazdasági szervezetekben. Educatio, 1996. 3.sz. 515-518. pp.

 • Monitoring survey of development of a new VET model
  In: New model of vocational education - World Bank project, Müm., 1996.

 • A világbanki szakképzési modell. Educatio, 1996.1.sz. 40-49. pp.

 • A munkanélküli fiatalok életkörülményei. Educatio, 1996.1.sz. 175-178. pp.

 • A világbanki program szociológiai vizsgálatának eredményeiből.
  In: Új szakképzési modell. - Tanulmányok.General Press, 1996.

 • Szakmát tanuló fiatalok társadalomképe - három empirikus adatfelvétel összehasonlítása.
  Educatio Füzetek, 1996.

 • Új tömegek - régi szelekció, Franciaország esete. Educatio, 1995. 2.sz. 469-484. pp.

 • Utolsó esély? In: Tanulmányok a gyermekjólét köréből II. Szociális munka kamaszokkal -
  az Esztergomi Tanítóképző Főiskola szöveggyűjteménye, Hajdúböszörmény, 1994.

 • A szakképzés tankönyvhelyzete. Educatio, 1994. 4.sz. 579-598 pp.

 • Beiskolázás a világbanki szakképzésben. Educatio, 1994. 4.sz. 673-676 pp.


 • Képzés az iskolarendszeren kívül. Educatio, 1993. 3.sz. 443-462 pp.


 • Hitel az oktatásra és képzésre. Educatio, 1992 2. sz. 267-269. pp.

 • Részletek a világbanki projekt hatásvizsgálatból. Educatio, 1992 2. sz. 272-276. pp.

 • Konfliktustanulás. In : A tizenévesek politikaképe - Műhelytanulmányok.
  MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete, 1989.

 • "Túliskolázottság?" - Az adaptációra való képesség és az intézményes képzés
  néhány összefüggése In: Változatok az adaptációra - Műhelytanulmányok.
  Társadalomtudományi Intézet, Bp. 1988.

 • Die Verlängerung von Jugend in Ungarn. In: Jugend im internationalen Vergleich - Sozialhistorische und sozialkulturelle Perspektiven - Juventa Verlag Weinheim und München, 1988.

 • "Én magamban lázadok, belül" - A konfliktustanulás képletei. Ifjúsági Szemle 1986. 3.sz.
 • Társszerzökkel:
  Mártonfi Gy. - Bessenyei I.: Case study and Policy recommendations for Hungary
  In: Integration of Work and Learning in Transition Countries, szerk.: P. Grootings, ETF, 2001.

 • Bajomi I. - Szabó L.T. : A folyamatos szakmai képzés helyzete Magyarországon.
  A Tempus projekt zárótanulmánya. Kutatás Közben No 216, Educatio kiadó, 1997. 48 pp.

 • Les caractéristiques du champs de la Formation Professionnelle Continue en Hongrie.
  TEMPUS/AMPHFOR project. (co-auteurs: Bajomi, I. - Szabó, L.T.)
  Kutatás Közben N o 218, Educatio Kiadó, 1996.

 • Ilona Lisko, Anikó Fehérvári and Éva Tót: Young Skilled Workers in the Labor Market.
  Vienna, March 1996 http://www.iwm.at/p-socopp.htm

 • Fehérvári A. - Liskó I.: Iskolaszékek a mérlegen. MKM, Bp. 1995.

 • Fehérvári A. - Györgyi Z.: Ifjúsági munkanélküliség. Kutatás közben sorozat- No 200,
  Oktatáskutató Intézet, 1994.

 • Liskó I: Tantervbörze az iskolákban. Educatio 1994. 3. sz. 414-431. pp.

 • Bajomi - Bruszt - Sasfi: Az egyetemi érdekérvényesítés lehetőségei.
  Tanulmányok a felsőoktatás köréből sorozat, Oktatáskutató Intézet., 1988.

Feliratkozás hírlevélre
név:
email:
 

leiratkozást a következő e-mail címen kérhet: oktataskutato@ella.hu
FRISS HIREK

Az EDUCATIO folyóirat legfrissebb száma "ÖTVENHAT" honlapunkon keresztül is megrendelhető.

Felsőoktatási konfliktusok címü konferencia előadásának vetített anyaga itt letölthető.